Voici quelques chansons créole 
 
 
Viv Bondye Amen (3).Viv Bondye nan syèl la
Kè poze sou tè a pou moun pa li yo Viv Bondye nan syèl la
Kè poze sou tè a pou sa l renmen yo
 
1-Se pou tèt sa n ap lwanje non Li Se poutèt sa n ap di jan L debyen
Se poutèt sa nou tout adore L Tout sa ki sou tè a ap fè L kompliman
 
2-Nou rekonèt Li se yon gran Rwa Yon Rwa ki gen pouvwa san limit
Yon bon Papa ki bannou Jezi Sèl grenn Pitit Li a ki vin sove nou
 
3-Jezi sila a li menm sèl ki Sen E se li menm ki sèl Granmèt nou
Se li sèl k ap kòmande AVi Ansanm avèk Papa a ak Lespri Sen an
 
 
 
 
Men n ap pwoche devan ou Granmèt Avèk tout ti kado nou Papa
Li mèt tou piti kou li ye : Tanpri resevwa li,(bis)
 
1-Adye Papa souple kisa pou n ta ba w Ou ki fè tout bagay, ou ki mèt tout bagay
 
2-Kado nou pot pou w, se tout jefò n a fè Pou peyi n devlope, pou lavi nou pi bèl
 
3-Kado nou pot pou ou se tout jefò n a fè Pou nou travay ansanm pou tout moun viv alèz
 
4-Nou vin ofri w Granmèt tout renmen ki nan kè n An menm tan n ap ofri w tout bòn volonte nou
 
5-Avè tout sa n geyen, avèk tout sa nou ye N ape di viv Papa ak Piti la ak Lespri a
 
 
 
 
Granmèt men losti a......Nou vi n ofri w Granmèt men diven an...Transfòme li
Losti a fè l tounen kò ou a Diven an fè l tounen san li.
 
1-Ti pen sila se fwi travay nou yo Fè li tounen kò Jezi Kri.
 
2-Diven sila sot nan travay nou yo Fè li tounen san Jezi Kri.
 
3-Men yo Granrmèt pran yo souple Papa Fè yo sèvi pou yo sove.
 
 
 
Sanctus
 
Wi  se ou ki Sen tout bon Wi  se ou ki Wa tout bon
Se ou ki Bondye Tout bon Ozana viv Granmèt la
 
1-Tout sen nan nan syèl yo chante Viv Granmèt la
Pou Bèlte li nap chante Viv Granmèt la
 
1-Jezi sovè nou chante Viv Granmèt la O non Granmèt la chante
Viv Granmèt la
 
 
 
Baiser de paix :
 
Ala bèl sa bèl, ala bon sa bon lè nou tout  fè younn nan non Jezi Kri.
Ala bèl sa bèl, ala bon sa bon Lè nou tout renmen san iprokrizi.
 
 1-Bay you lòt lanmen se trè byen,Ede l viv an pè se pi byen,
 Pou lanmou Bondye fè rasinn,Fò nou chase tout vye rankinn.
 
 2- Lapè Bondye avè w frè mwen, Lapè Bondye avè w sè mwen,
 Si w renmen jan Bondye vle, Plas ou nan syèl la rezève.
 
 
 
Pwoche vini, vini manje Pen ki bay lavi a : Vini non
Jezi se pen Bondye ban nou Pou n ka vini nouvo
 
  1-Jezi se chemen, li se Verite, li se lavi Se lavi Bondye a menm li ye :  Vini, vini
  2-Jezi Kri se pen vivan ki tonbe soti nan syèl Pou dènye vivan k ap gen lavi :  Vini, vini
  3-Jezi se manje ki ban nou plis fòs. Ban nou kouraj Pou n kabab konbat move lavi :  Vini, vini
  4-Jezi se bwason. Li se dlo vivan k pase swaf nou Si n bezwen lavi, prese vini :  Vini, vini
  5-Jezi Kri se Sous k ap ponpe lanmou nan lavi nou Manje Kò Kris la vle di renmen :  Vini, vini
  6- Jezi se Bondye Ki vin n pami nou aprann nou viv Li di dènye moun se frè ak sè :  Vini, vini
 
  
  Action de grace
 
Ref- Mèsi Bondye,mèsi Granmèt, mèsi Papa, Wi nan Jezi mèsi pa lantremiz Lespri-a.
 
 1-Mèsi pou mete ou te mete-m ap viv Lè-m gade lavi- sa-a, m-di a l'on ka kado(bis)
 2-Mèsi pou tout bagay ou kreye pou mwen Lè-m gade kreyasyon-an,m-di sa se mèvèy.
 
 
 
Acclamation:
 
 Ede m viv pawòl la Ede m pale pawò la
 Pou pawòl  la vin yon reyalite
 Pou pawòl la pote chanjman nan lavi nou
 
 
 
Pitye pou nou Papa, nou vi-n koube devan-w
Peche'n yo bouche je-n, nou vi-n remèt-ou yo.
 
1-Nou mande-w padon, pou tout  fòt nou yo, pou chak fwa-n te mal aji.
Peche fè-n avèg, nou wè tèt nou sèlman,tanpri gen pitye pou nou.
 
2-Nou mande-w padon, ou ki se renmen,nou deside swiv chemen-w.
Bliye peche-n yo, efase tach nou yo, tanpri gen pitye pou ou.
 
3-Nou mande-w padon, ou ki gen kè sansib,pou fwa-n pèdi chemen-n
.Nou toujou prezan, pou-n simen divizion,tanpri gen pitye pou nou.
 
 
 
Bondye Papa men pitit kap pwoche Pou Vi-n ofri-w tout sa li genyen
Pran yo fè-n patisipeNan sèvis ou-a pou delivrans tè-a(bis)
 
1-Se nan ou chè Papa nou jwenn lavi nou genyen
Men nou vle bay lavi nou pou ou Papa pran nou jan nou ye-a.Bis
 
2-Se ou menm chè Papa ki kreye-n jan nou ye -a
Men jodya nou vi-n ak tout fèbles nou Papa souple asepte nou (bis)
 
3-Se ou menm chè Papa ki bann yon kè pou-n renmen
Men jodya nou vini remèt ou li.Papa tanpri chanje-l pou nou (bis)
 
 
Nap ret tann ou Granmèt
Kilè na wè limyè-w parèt 
Nap rèt tann ou.!
 
1- Yo di nou konsa (bis) Nou pa byen nan tèt (bis)
Nou di yo konsa (bis)Nou konn sa nap tann (bis)
Nap ret tann ou!
 
2-Lèzòm gen pouvwa(bis)Yo pa rann sèvis (bis)
Yo fè sa yo vle (bis)Yo konprann se byen (bis)Nap ret tann ou !
 
4-Lè Legliz pale (bis)Yo pa vle koute (bis)
Yo di-n gen kè di (bis)Nan tèt di tou tan (bis)Nap ret tann ou!
 
 
 
Jezi-Kri, men nou reyni Youn dèyè lòt pou-n al resevwa-w
Nou ta renmen pou ta ede nouPou nou kab ini nan tout sa nap fè.
 
1-Nou kominye pou-n fè you sèl kò Menm jan Jezi fè youn avèk  nou.
Men se pa lè nou Legliz sèlman.Se tou patou pou nou kab kominye.
 
2-Nou nan katechis, se la kominyion.Nou chita ansanm nap aprann pawol la.
Men Jezi di-n se pa pen sèl ki manje .Se tout pawòl ki sòt nan bouch nan Bondye.
 
3-Lè nou sou tab nap manje byen gra.Men nou bliye frè  nou yo ki grangou
Lè nou sonje lonje men ba yo Nou mèt sèten nap swiv tras Jezi-Kri.
 
4-Nan pye lakwa kòt Mari te kanpe Ou te di Jan pitit  men manman ou
Depi lè sa-a li se manman nou vre Li vyèj tout bon, li pèpetyèl sekou.
 
5-Nou vle jistis, nou vle plis amoni Nou tout  nou vle tout moun mèt tèt ansanm
Sekrè jistis, amoni ak renmen.Li nan pen sa-a ki ba nou lavi-a.
 
 
 
Avan lale Jezi ba nou misyon pou nou ale tou patou sou tè-a
tout moun ki kwè a wi yo va sove Tout moun ki pa a wi yo va kondane.
Nan Senak la yo tout te rasanble nan moman sa-a Lespri Sen-an desann
Sou apòt yo avèk pouvwa Bondye Wi li te voye al gaye bònn nouvèl la
 
Ale, ale (bis) pote bonn nouvèl la
se Jezi-k voye-n (bis)
 
An nou ale tou patou, tout kote Nan tout rakwen ak sou tout tèt mòn yo
avan-n dòmi, nou pa gen anpil tan gaye bònn nouvèl la san nou pa gade dèye
Nan Galile li di Disip li yo Fè patisan pou mwen tout kote nou pase
Batize yo nan Non Trinite-a Mwen va ansanm avèk yo jistan tout bagay fini.
 
Jezi ban nou misyon Fòk nou bay bònn nouvèl la
Tout kote nou pase Simaye Levanjil-la
 
Jezi ban nou pouvwa Fòk nou bay bònn nouvèl la
Tout kote nou pase Simaye  levanjil la
 
Jezi ban nou Lespri-l Fòk nou bay bònn nouvèl la
tout kote nou pase Simaye Levanjil la
 
Alelouya satan pèdi batay la Alelouya Lespri-Sen-an avèk nou
Alelouya nou pote la viktwa
 
 
 
Granmèt men losti a......Nou vi n ofri w Granmèt men diven an...Transfòme li
 
Losti a fè l tounen kò ou a Diven an fè l tounen san li.
 
1-Ti pen sila se fwi travay nou yo Fè li tounen kò Jezi Kri.
 
2-Diven sila sot nan travay nou yo Fè li tounen san Jezi Kri.
 
3-Men yo Granrmèt pran yo souple Papa Fè yo sèvi pou yo sove.
 
 
 
Baiser de paix :
 
Ala bèl sa bèl, ala bon sa bon lè nou tout  fè younn nan non Jezi Kri.
Ala bèl sa bèl, ala bon sa bon Lè nou tout renmen san iprokrizi.
 
1- Bay you lòt lanmen se trè byen,Ede l viv an pè se pi byen,
Pou lanmou Bondye fè rasinn,Fò nou chase tout vye rankinn.
 
2- Lapè Bondye avè w frè mwen, Lapè Bondye avè w sè mwen,
   Si w renmen jan Bondye vle, Plas ou nan syèl la rezève.
  
 
Pwoche vini, vini manje Pen ki bay lavi a : Vini non
Jezi se pen Bondye ban nou Pou n ka vini nouvo
 
 1-Jezi se chemen, li se Verite, li se lavi Se lavi Bondye a menm li ye :  Vini, vini
  2-Jezi Kri se pen vivan ki tonbe soti nan syèl Pou dènye vivan k ap gen lavi :  Vini, vini
  3-Jezi se manje ki ban nou plis fòs. Ban nou kouraj Pou n kabab konbat move lavi :  Vini, vini
  4-Jezi se bwason. Li se dlo vivan k pase swaf nou Si n bezwen lavi, prese vini :  Vini, vini
  5-Jezi Kri se Sous k ap ponpe lanmou nan lavi nou Manje Kò Kris la vle di renmen :  Vini, vini
 6- Jezi se Bondye Ki vin n pami nou aprann nou viv Li di dènye moun se frè ak sè :  Vini, vini
 
 
  Action de grace
 
Ref- Mèsi Bondye,mèsi Granmèt, mèsi Papa, Wi nan Jezi mèsi pa lantremiz Lespri-a.
 1-Mèsi pou mete ou te mete-m ap viv Lè-m gade lavi- sa-a, m-di a l'on ka kado(bis)
 2-Mèsi pou tout bagay ou kreye pou mwen Lè-m gade kreyasyon-an,m-di sa se mèvèy.
 
 
 Acclamation:
 
 Ede m viv pawòl la Ede m pale pawò la
 Pou pawòl  la vin yon reyalite
 Pou pawòl la pote chanjman nan lavi nou
 
 
Pitye pou nu Papa, nou vi-n koube devan-w
Peche'n yo bouche je-n, nou vi-n remèt-ou yo.
 
1-Nou mande-w padon, pou tout  fòt nou yo, pou chak fwa-n te mal aji.
Peche fè-n avèg, nou wè tèt nou sèlman,tanpri gen pitye pou nou.
 
2-Nou mande-w padon, ou ki se renmen,nou deside swiv chemen-w.
Bliye peche-n yo, efase tach nou yo, tanpri gen pitye pou ou.
 
3-Nou mande-w padon, ou ki gen kè sansib,pou fwa-n pèdi chemen-n
.Nou toujou prezan, pou-n simen divizion,tanpri gen pitye pou nou.
 
 
Bondye Papa men pitit kap pwoche
Pou Vi-n ofri-w tout sa li genyen
Pran yo fè-n patisipe
Nan sèvis ou-a pou delivrans tè-a(bis)
 
1-Se nan ou chè Papa nou jwenn lavi nou genyen
Men nou vle bay lavi nou pou ou
Papa pran nou jan nou ye-a.Bis
 
2-Se ou menm chè Papa ki kreye-n jan nou ye -a
Men jodya nou vi-n ak tout fèbles nou
Papa souple asepte nou (bis)
 
3-Se ou menm chè Papa ki bann yon kè pou-n renmen
Men jodya nou vini remèt ou li.
Papa tanpri chanje-l pou nou (bis)
 
 
 
Nap ret tann ou Granmèt
Kilè na wè limyè-w parèt 
Nap rèt tann ou.!
 
1- Yo di nou konsa (bi)
Nou pa byen nan tèt (bis)
Nou di yo konsa (bis)
Nou konn sa nap tann (bis)
Nap ret tann ou!
 
2-Lèzòm gen pouvwa(bis)
Yo pa rann sèvis (bis)
Yo fè sa yo vle (bis)
Yo konprann se byen (bis)
Nap ret tann ou !
 
4-Lè Legliz pale (bis)
Yo pa vle koute (bis)
Yo di-n gen kè di (bis)
Nan tèt di tou tan (bis)
Nap ret tann ou!
 
 
Jezi-Kri, men nou reyni
Youn dèyè lòt pou-n al resevwa-w
Nou ta renmen pou ta ede nou
Pou nou kab ini nan tout sa nap fè.
 
1-Nou kominye pou-n fè you sèl kò
Menm jan Jezi fè youn avèk  nou.
Men se pa lè nou Legliz sèlman.
Se tou patou pou nou kab kominye.
 
2-Nou nan katechis, se la kominyion.
Nou chita ansanm nap aprann pawol la.
Men Jezi di-n se pa pen sèl ki manje
Se tout pawòl ki sòt nan bouch nan Bondye.
 
3-Lè nou sou tab nap manje byen gra.
Men nou bliye frè  nou yo ki grangou
Lè nou sonje lonje men ba yo 
Nou mèt sèten nap swiv tras Jezi-Kri.
 
4-Nan pye lakwa kòt Mari te kanpe
Ou te di Jan pitit  men manman ou
Depi lè sa-a li se manman nou vre
Li vyèj tout bon, li pèpetyèl sekou.
 
5-Nou vle jistis, nou vle plis amoni
Nou tout  nou vle tout moun mèt tèt ansanm
Sekrè jistis, amoni ak renmen.
Li nan pen sa-a ki ba nou lavi-a.
 
 
Avan lale Jezi ba nou misyon
pou nou ale tou patou sou tè-a
tout moun ki kwè a wi yo va sove
Tout moun ki pa a wi yo va kondane.
Nan Senak la yo tout te rasanble
nan moman sa-a Lespri Sen-an desann
Sou apòt yo avèk pouvwa Bondye
Wi li te voye al gaye bònn nouvèl la
 
Ale, ale (bis)
pote bonn nouvèl la
se Jezi-k voye-n (bis)
 
An nou ale tou patou, tout kote
Nan tout rakwen ak sou tout tèt mòn yo
avan-n dòmi, nou pa gen anpil tan
gaye bònn nouvèl la san nou pa gade dèye
Nan Galile li di Disip li yo
Fè patisan pou mwen tout kote nou pase
Batize yo nan Non Trinite-a
Mwen va ansanm avèk yo jistan tout bagay fini.
 
Jezi ban nou misyon 
Fòk nou bay bònn nouvèl la
Tout kote nou pase
Simaye Levanjil-la
 
Jezi ban nou pouvwa
Fòk nou bay bònn nouvèl la
Tout kote nou pase
Simaye  levanjil la
 
Jezi ban nou Lespri-l
Fòk nou bay bònn nouvèl la
tout kote nou pase
Simaye Levanjil la
 
Alelouya satan pèdi batay la
Alelouya Lespri-Sen-an avèk nou
Alelouya nou pote la viktwa
 
 

O Bondye papa nou pran pitye padone peche-n yo. O Bondye papa nou pran pitye padone nou souple.

       1- Ou kreye nou : pou nou viv youn ak lòt, ou mande nou pou youn devwe pou lòt ou bann lespri-w       pou-n aprann pataje, pataj pou nou se sakrifye frè-n yo pataj pou nou se gwo kraze piti tanpri papa pran  pitye.

2-Ou mande nou pou nou viv an silans, silans pou nou se dife ak gwo zam silans pou nou se vye kominike se poutèt sa nou vin mande-w padon Granmèt pitye chanje kè san konsyans yon jou ansanm na di-w pran pitye.

 

Gloria            

Viv Bondyé nan syèl la, sou tè-a sé pou pèp li-a viv ak kè pozé. Nap fè louwanj pou li sé li n-ap adoré n-ap fè konpliman pou li

2e pati :Louwanj é Glwa pou Bondye nan syèl la. Alelouya li bay kè poze pou tout moun sou tè-a

1-      N-ap louwé non ou devan tout nasyon yo. N-ap déklaré yo tout mèvèy ou fè. Avèk pouvwa ou, ou kréyé  syèllaou kréyé tè-a. Fò-n di Allélouya

2-      Ou mété zanj yo anwo nan syèl la, ou mété lèzom temwayé-w sou tè-a ou ka-p défann nou anfas lènmi-n yo, ou k-ap gidé nou fò-n di alelouya

3-      Tout sa-k sou latè, fè lwanj pou Granmèt la. Tout zwazo nan syèl jwé fè mizik pou li. Fèy bwa k-ap souké, di glwa pou Granmèt la. Nou menm ki kretyen fò-n di alelouya.

 

Offrande

1-      Se chak jou nap rale roule chèche lavi chèche manje sousi sa yo konn fè-n bliye-w men nou Granmèt jodia, jodi sila ki rezève pou tout kretyen ka rasanble nou remèt ou vi nou Bondye pran ka nou.

Ref :Ou renmen moun ki sensè, moun, moun ki sèvi ak tout kè ak sa nou gen ak sa nou ye men nou Granmèt jodia

(2)Nou chak ki la tèt nou chaje avèk pwoblèm nou dwe regle, nap fè efò pou nou kenbe men nou Granmèt jodia, tout semèn nan nou te gaye nan fè batriba tout kote, nou vini jwenn ou jodia, pran ka nou

3-   Gen sa kap fè ti degaje se pou yo pa mache mande, gen yo se lonè yap sove, men nou Granmèt jodi-a, jodi-a nou vin pou plè ou tou sa nou gen pou rakonte-w se nan ou sèl espwa nou ye, pran ka nou

Sunday the 21st. Communaute.