Kredo

 

Mwen kwè nan Bondye, Papa a ki gen tout Pouvwa.
Li kreye syèl la ak tè a.
Mwen kwè nan Jezu Kri, sèl pitit Bondye.
Li se Granmèt nou an.
Se pa pouvwa Lespri Sen an kò li vin fèt nan vant Mari ki vyèj e li tounen yon moun.
Li soufri sou regn Pons Pilat, yo klourel' sou kwa a,
Li soufri e yo antere li.
Li desann anba te.
Sou twazyèm jou li leve byen vivan sot nan pami mò yo.
Li monte nan syèl la e li chita adwat Papa a ki gen tout Pouvwa.
Li gen poul' retounen pou jije ni vivan ni mò.
Mwen kwè nan Lespri Sen an.
Mwen kwè nan Legliz Katolic la ki Sen e ki pou tout moun.
Mwen Kwè Bondye ap rasamble tout moun ki fe byen.
Mwen kwè Bondye padone peche yo.
Mwen kwè kò moun ki mouri yo va leve byen vivan.
Mwen kwè nan lavi ki pap janm fini an.

 

Amèn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday the 30th. Custom text here - Joomla 3.3 Templates